Tekstredactie

Tekstredactie

Op deze pagina licht ik kort toe waar ik bij het redigeren op let.

Spelling, grammatica, interpunctie

Spelling en grammatica spreken voor zich. Bij interpunctie kijk ik of de komma’s op de juiste plek staan en of de tekst geen dubbele spaties bevat. Of een spatie voor een zinseindepunt.

Consistentie

Is hetzelfde woord of dezelfde woordgroep in het hele rapport op dezelfde manier geschreven? Denk aan namen van ministeries, onderzoeksinstituten, verenigingen en stichtingen, afkortingen, bronvermeldingen, namen van wetten, nota’s en overeenkomsten.

Structuur, logische verbanden

Sluiten zinnen, alinea’s en paragrafen goed op elkaar aan? Klopt de nummering van hoofdstukken, paragrafen, tabellen, figuren en kaders? Geven de hoofdstuk- en paragraaftitels de inhoud goed weer?

Inhoud, helder taalgebruik

Een tekst is onduidelijk als informatie ontbreekt of als u vage woorden, vage verwijzingen en passieve zinnen gebruikt. Ik pak onduidelijke stukken tekst aan door ze te verbeteren, er een opmerking bij te plaatsen of ze te markeren. In een opmerking kan ik een voorstel doen om de tekst te verbeteren of uitleggen waarom de tekst niet duidelijk is.

Tabellen/figuren

Klopt het wat u over de inhoud van een tabel zegt? (Soms sluipt er onverwacht een foutje in uw verhaal. U noemt bijvoorbeeld een percentage en verwijst naar een tabel, maar in die tabel staat een ander percentage.) Geeft de titel van de tabel of de figuur de inhoud goed weer?

Literatuurlijst

Is de literatuurlijst compleet (staan alle bronnen die u in de tekst noemt ook in de lijst; staan er geen bronnen in de lijst die u níet in de tekst noemt)? Is de bronvermelding correct (staat in elke bronvermelding het jaar van publicatie en is dit hetzelfde jaartal als in de literatuurlijst; zijn de bronvermeldingen op dezelfde manier opgebouwd)?

Publicatierichtlijnen

Als de organisatie waar u werkt of de uitgever richtlijnen heeft voor zijn publicaties, dan ga ik na of die goed zijn toegepast. Een richtlijn kan zijn dat tekst in tabellen met kleine letters begint, of dat het woord allochtoon taboe is. Ook kan de uitgever willen dat eenheden zoals hectare en kilometer voluit in de tekst komen.