Alle geredigeerde publicaties

Alle geredigeerde publicaties

In het overzicht hieronder staan alle publicaties die ik tussen 2001 en 2017 heb geredigeerd voor:

– Sociaal en Cultureel Planbureau
– Planbureau voor de Leefomgeving
– Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
– Academische Uitgeverij Eburon
– Uitgeverij Academic Service
– Uitgeverij Lambo

Geredigeerd voor het Sociaal en Cultureel Planbureau

Onderzoeksrapporten op sociaalwetenschappelijk gebied

2017:

 • De Wmo 2015 in praktijk [verschijnt in januari 2018]
 • Overall rapportage sociaal domein 2016 [december]
 • Zicht op de Wmo 2015 [oktober]
 • Gelukkig in een verpleeghuis? [september]
 • Dorpsleven tussen stad en land [maart]
 • Van oost naar west. Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland: ouders over de leefsituatie van hun kinderen [februari]
 • Grenzen aan de eenheid. De beleving en waardering van diversiteit en inclusiviteit onder medewerkers van Defensie [januari]

2016:

 • Emancipatiemonitor 2016 [december]
 • Wel thuis? Literatuurstudie naar factoren die zelfstandig wonen van mensen met beperkingen beïnvloeden [november]
 • Nieuwe Spaanse migranten in Nederland [oktober]
 • Overall rapportage sociaal domein 2015 [mei]

2015:

 • Betrokken wijken. Ervaringen van bewoners en professionals met wijkverbetering in vier (voormalige) aandachtswijken [november]
 • Keuzeruimte in de langdurige zorg. Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten [oktober]
 • Nederland in Europees perspectief. Tevredenheid, vertrouwen en opinies [oktober]
 • Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen. Een terugblik en verkenning [september]
 • De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025 [juni]
 • Langer in Nederland. Ontwikkelingen in de leefsituatie van migranten uit Polen en Bulgarije in de eerste jaren na migratie [april]

2014:

 • Emancipatiemonitor 2014 [december]
 • Zorg beter begrepen. Verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking [november]
 • Krimp in de kinderopvang. Ouders over kinderopvang en werk [september]
 • Vraag naar arbeid 2013 [mei]

2013:

 • Nieuw in Nederland. Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen [juli]

2012:

 • Op achterstand. Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt [december]
 • Armoedesignalement 2012 [december]
 • Monitor Talent naar de Top 2011 [oktober]
 • Vraag naar arbeid 2011 [februari]

2011:

 • De sociale staat van Nederland 2011 [november]
 • Poolse migranten. De positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen wonen [september]
 • Minder voor het midden. Profijt van de overheid 2007 (SCP publicatie 2011/11) [augustus]
 • Gezinsrapport 2011. Een portret van het gezinsleven in Nederland (SCP-publicatie 2011/7) [mei]
 • Monitor Talent naar de Top 2010 [mei]
 • Kwetsbare ouderen. Landelijk beeld van de groeiende groep ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen (SCP-publicatie 2011/10) [februari]

2010:

 • Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking. Twee jaar na invoering van de Wmo (Wmo-rapportage 4) [maart]
 • Op weg met de Wmo. Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009 (SCP-publicatie 2010/2) [maart]
 • Steeds meer verstandelijk gehandicapten? Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk gehandicapten 1998-2008 (SCP-publicatie 2010/4) [maart]
 • Sociale uitsluiting bij kinderen. Omvang en achtergronden (SCP-publicatie 2010/8) [april]
 • Kopers in de knel? Een scenariostudie naar de gevolgen van de crisis voor huiseigenaren met een hypotheek (SCP-special 56) [mei]
 • Minder werk voor laagopgeleiden? Ontwikkelingen in baanbezit en baankwaliteit 1992-2008 (SCP-publicatie 2010/10) [juni]
 • Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (SCP-publicatie 2010/15) [juni]
 • Publieke dienstverlening in perspectief. SCP-memorandum voor de kabinetsformatie 2010 (SCP-publicatie 2010/16) [juli]
 • Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel in verpleging en verzorging (SCP-publicatie 2010/24) [september]
 • Naar Hollands gebruik. Verschillen in gebruik van hulp bij opvoeding, onderwijs en gezondheid tussen autochtonen en migranten (SCP-publicatie 2010/28) [december]
 • Sociaal en Cultureel Rapport 2010. Wisseling van de wacht: generaties in Nederland (SCP-publicatie 2010/32) [december]

2009:

 • Brochure kinderopvang
 • Deeltijd (g)een probleem (SCP-publicatie 2009/15) [oktober]
 • Overlast en verloedering ontsleuteld (SCP-publicatie 2009/12) [september]
 • Sociale uitsluiting: een meetinstrument (SCP-special 38) [augustus]
 • De ondersteuning van Wmo-aanvragers. Een onderzoek onder aanvragers en hun mantelzorgers (Wmo-rapportage 3) [juni]
 • Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5 (SCP-publicatie 2009/7) [mei]
 • Nooit meer dezelfde. Gevolgen van misdrijven voor slachtoffers (SCP-publicatie 2009/1) [februari]
 • De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007 (SCP-publicatie 2009/4) [februari]
 • Emancipatiemonitor 2008 (SCP-publicatie 2009/2) [februari]

2008:

 • Overgebleven dorpsleven. Sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland (SCP-publicatie 2008/19) [december]
 • Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken (SCP-publicatie 2008/24) [november]
 • Weinig over de schreef. Een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de breedtesport (SCP-publicatie 2008/16) [september]
 • Minderheden meer gewicht. Over overgewicht bij Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen en het belang van integratiefactoren (SCP-special 26) [augustus]
 • Gestruikeld voor de start. De school verlaten zonder startkwalificatie (SCP-publicatie 2008/10) [augustus]
 • De invoering van de Wmo: gemeentelijk beleid in 2007 (Wmo-rapportage 1) [augustus]
 • De virtuele cultuurbezoeker. Publieke belangstelling voor cultuurwebsites (SCP-publicatie 2008/9) [juni]

2007:

 • Jaarrapport integratie 2007 (SCP-publicatie 2007/27) [november]
 • Rechtspraak: productiviteit in perspectief (SCP-publicatie 2007/6) [april]
 • Verschillen in verzorging. De verzorging van ouderen in negen EU-landen (SCP-publicatie 2007/5) [april]
 • Publieke prestaties in perspectief. Memorandum quartaire sector 2006-2011 (SCP-publicatie 2007/1) [januari]

2006:

 • Bezoek onze site. Over de digitalisering van het culturele aanbod (werkdocument 131) [december]
 • Anders onderweg. De mobiliteit van allochtonen en autochtonen vergeleken (signalement) [november]
 • De tijd als spiegel. Hoe Nederlanders hun tijd besteden [oktober]
 • Angstige burgers? De determinanten van gevoelens van onveiligheid onderzocht (SCP-publicatie 2006/18) [oktober]
 • Publieke productie en persoonlijk profijt. De productie van publieke diensten en profijt van de overheid (SCP-publicatie 2006/17) [oktober]
 • Uniform uit de kast. Homoseksualiteit binnen de krijgsmacht (SCP-publicatie 2006/14) [september]
 • Ondersteuning gewenst. Mensen met lichamelijke beperkingen en hun voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn (SCP-publicatie 2006/11) [mei]
 • Slachtoffers van criminaliteit. Feiten en achtergronden (SCP-publicatie 2006/7) [april]
 • Jeugd met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2006 (SCP-publicatie 2006/4) [maart]

2005:

 • Wachtlijsten (SCP-werkdocument 119)
 • Bestuur aan banden. Lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid (SCP-publicatie 2005/10) [oktober]
 • Arbeidsmobiliteit in goede banen. Oorzaken van baan- en functiewisselingen en gevolgen voor de kenmerken van het werk (SCP-publicatie 2005/12) [juni]
 • De jacht op de laatste respondent. Nonrespons in steekproefonderzoek (SCP-special) [mei]
 • Kinderen in Nederland (SCP-publicatie 2005/4) [april]

2004:

 • Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen (SCP-publicatie 2004/16) [november]
 • Achter de schermen. Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten (SCP-publicatie 2004/7) [september]
 • Een EER voor de Levensloopregeling [september]

2003:

 • Publieke productie & persoonlijk profijt / Profijt van de overheid. De personele verdeling van gebonden overheidsuitgaven en -inkomsten in 1999 (SCP-publicatie 2003/16) [december]
 • Beleid in de groei. Voortgang en uitkomsten van het lokale jeugdbeleid (SCP-onderzoeksrapport 2003/4) [oktober]
 • De meerkeuzemaatschappij. Facetten van de temporele organisatie van verplichtingen en voorzieningen (SCP-publicatie 2003/8) [juni]
 • Rapportage Sport 2003 (SCP-publicatie 2003/4) [april]
 • Lokaal Jeugdbeleid / Rapportage Jeugd 2002 (SCP-publicatie 2002/16) [februari]

2002:

 • Taal lokaal. Gemeentelijk beleid onderwijs in allochtone levende talen (OALT) (SCP-publicatie 2002/9) [juni]
 • Niet-stemmers. Een onderzoek naar achtergronden en motieven in enquêtes, interviews en focusgroepen (SCP-publicatie 2002/6) [april]
 • Particulier initiatief en publiek belang. Beschouwingen over de aard en toekomst van de Nederlandse non-profitsector [maart]

2001:

 • Rapportage minderheden 2001. Deel I Vorderingen op school (SCP-publicatie 2001/17a) [september]
 • Rapportage minderheden 2001. Deel II Meer werk (SCP-publicatie 2001/17b) [september]

Geredigeerd voor het Planbureau voor de Leefomgeving

Onderzoeksrapporten op het gebied van milieu, natuur en ruimte

2017:

 • Middeninkomens op de woningmarkt [november]
 • De praktijk van vernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid [januari]

2016:

 • Koers houden in de delta [oktober]

2014:

 • Belastingkortingen voor zuinige auto’s: afwegingen voor fiscaal beleid [april]
 • Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur [oktober]

2013:

 • Kennis maken met decentrale overheden [oktober]
 • Samenhang in Zuidwestelijke Delta [oktober]

2012:

 • Nieuwe steden in de Randstad [september]

2011:

 • Voedsel, biodiversiteit en klimaatverandering. Mondiale opgaven en nationaal beleid [februari]

2010:

 • Zure regen. Een analyse van dertig jaar verzuringsproblematiek in Nederland (reeks: Beleidsstudies) [november]
 • Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur (reeks: Beleidsstudies) [augustus]
 • Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening. Eerste resultaten [juni]
 • Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010 (reeks: Beleidsstudies) [juni]

2009:

 • Ex-durante evaluatie Wro. Evaluatieontwerp en nulmeting [juli]

Geredigeerd voor de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Onderzoeksrapport op het gebied van volksgezondheid

2010:

 • Perspectief op gezondheid 20/20

Geredigeerd voor Academische Uitgeverij Eburon

Onderzoeksrapport op het gebied van bestuurskunde

2012:

 • Zelfsturende vitale gemeenschappen. Ervaringen van de Proeftuin Zelfsturing 

Geredigeerd voor Uitgeverij Academic Service

Handleidingen op het gebied van ICT

2012:

 • Succesvolle beeldschermpresentaties. Softwarekeuze, visualiseren, imponeren!

2011:

 • Basiscursus Drupal 7

2000:

 • Enkele softwarehandleidingen 

Geredigeerd voor Uitgeverij Lambo

Lesboeken over kunstgeschiedenis

2001:

 • Plat-Vorm deel 3. Beeldende vormgeving [lesboek (vmbo)havo/vwo]
 • Cultuur van de Massa in de tweede helft van de twintigste eeuw [lesmateriaal]